Podmienky používania

Podmienky pre používateľov webovej stránky

www.alexvaculik.sk

Všeobecné pravidlá používania a podmienky pre používateľov webovej stránky

1 Základné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom webovej stránky je: Alexander Vaculík so sídlom Predmier, Poštárska 17, 013 51, Predmier (ďalej len prevádzkovateľ). Prevádzkovateľ prevádzkuje webovú stránku titulom dohody uzavretej medzi majiteľom ochrannej známky, držiteľom doménového mena, nositeľom práv spojených a súvisiacich s webovou stránkou, jej komponentov a funkcionálnych prvkov a Prevádzkovateľom (ďalej len „dohoda“). Prevádzkovateľ zodpovedá za funkčnosť a prevádzku webovej stránky, využíva daný mediálny priestor na reklamu a preberá zodpovednosť za webovú stránku počas trvania platnosti dohody.

1.2 Používateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a/alebo používa webovú stránku www.alexvaculik.sk. 

2 Webová stránka

2.1 Webová stránka a blog alexvaculik.sk je internetová stránka dostupná pre každého s prístupom na internet.

2.2 Prístup na stránku a jej používanie sa riadi podmienkami pre používanie tohto portálu, pričom vstupom na túto webovú stránku a jej používaním vyjadruje osoba zároveň výslovný súhlas s uvedenými podmienkami a s ich dodržiavaním. Návštevník, ktorý nesúhlasí s pravidlami a podmienkami, nesmie využívať jednotlivé prvky a zdržiavať sa na internetových stránkach www.alexvaculik.sk.

2.3 Aby používatelia mohli webovú stránku www.alexvaculik.sk využívať, musíte najskôr súhlasiť s týmito všeobecnými pravidla a podmienkami používania. Ak s týmito podmienkami nesúhlasia, nesmú využívať žiadne služby webovej stránky www.alexvaculik.sk

2.4 Registrácia na stránke a poskytované služby sú dostupné užívateľom starším ako 16 rokov. Užívatelia mladší ako 16 rokov služby alexvaculik.sk využívať nemôžu.

3 Súkromie používateľov, cookies a ochrana osobných údajov 

3.1 Zásady ochrany údajov, podmienky, prácu s osobnými údajmi a súkromie používateľov sú definované na stránke GDPR.

3.2 Registráciou v systéme zákazník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva poskytovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz poskytovateľa, a to na účely poskytovania služieb, notifikácie a na marketingové účely spojené s aktivitami prevádzkovateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas dvoch (2) rokov od jeho skončenia. Poskytovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na účely uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov v bode 3.1.

3.3 Webová stránka www.alexvaculik.sk využíva službu Google Analytics poskytovanú spoločnosťou Google, Inc., ktorá využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google Inc., Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google Inc.

3.4 Na webovej stránke www.alexvaculik.sk používame taktiež pluginy sociálnej siete facebook.com, ktorú prevádzkuje  spoločnosť Facebook Inc. Ak ste súčasne prihlásený k svojmu účtu ako člen siete Facebook, tieto informácie budú priradené k Vášmu osobnému účtu v sieti Faceobook. Ak  využijete funkciu pluginu (napríklad Like, zdieľanie stránky) tieto informácie sa priradia k Vášmu osobnému účtu v sieti Facebook. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Facebook, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Facebook.

4 Používateľský obsah

4.1 Akýkoľvek používateľ môže zasielať obsah rôznymi formami. Prevádzkovateľ, bez ohľadu na to, či bude tento obsah zverejnený alebo nie, nezaručuje dôvernosť žiadneho Obsahu.

4.2 Používateľ berie na vedomie, že, je výhradne zodpovedný za svoj obsah a za dôsledky jeho zaslania alebo zverejnenia. Prevádzkovateľ nevyjadruje svoj súhlas so žiadnym obsahom alebo názorom, odporučením či radou v ňom obsiahnutou a výslovne sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti v súvislosti s obsahom.

4.3 Používateľ nesmie do článkov, komentárov, správ a príspevkov vo fóre pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

5 Duševné vlastníctvo a autorské práva

5.1 Obsah stránky je chránený autorským zákonom. Za obsah stránky sa považujú texty, obrázky, alebo fotografie, audio, alebo video nahrávky, zdrojový kód stránky, ako aj webdizajn a ostatné prvky. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ, autori a tretie strany, ktoré obsah vytvorili a umožnili jeho používanie.

5.2 Obsah stránky môžete zobrazovať, uchovávať v pamäti prehliadačov, tlačiť a používať ho iba pre vlastné (nekomerčné) účely.

5.3 Ostatné použitie ako jeho ďalšie šírenie a publikovanie na iných miestach, alebo v iných médiách, upravovanie a iné komerčné používanie je bez získania súhlasu od prevádzkovateľa stránky, alebo jeho autora trestné.

5.4 Je zakázané zo stránky zbierať akékoľvek osobné údaje, ktoré podliehajú zákonu o ochrane osobných údajov a ich následné používanie pre komerčné účely.

5.5 Publikovanie akéhokoľvek obsahu zo stránky je možné iba s uvedením autora a zdroja pri zverejnenom obsahu a po súhlase autora. Ak máte záujem o publikovanie obsahu zo stránky, kontaktujte nás.

5.6 Každý používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať do článkov, komentárov, príspevkov na stránke www.alexvaculik.sk len taký obsah, ku ktorému má autorské práva alebo súhlas autora, v opačnom prípade preberá zodpovednosť za následky s tým spojené.

5.7 Každý používateľ používaním stránok prehlasuje, že bude dodržiavať a ctiť autorské práva.

6 Externé odkazy, cudzie webové stránky, iný obsah

6.1 Webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky tretej strany/tretích strán alebo vložená časť stránok tretích strán (embednuté časti, napríklad youtube videá, príklady na nebezpečné stránky) sú voľne dostupné každému užívateľovi internetu.

6.2 Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok a portálov prepojených s touto stránkou prostredníctvom odkazov (linkov) na alebo z tejto stránky, spájanie s inými stránkami alebo portálmi mimo tejto stránky používateľ realizuje na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadnú nedostupnosť, kvalitu a obsah externe prelinkovaných webových stránok a nezodpovedá za obsahy externých webových stránok, ktoré porušujú právo alebo inou formou spôsobia používateľom škodu. Umiestnenie takýchto odkazov zo strany prevádzkovateľa na tejto stránke slúži jedine pre lepšiu orientáciu používateľov.

7 Práva a povinnosti používateľa 

7.1 Používateľ berie na vedomie, že na www.alexvaculik.sk a všetkých podstránkach, subdómenach sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a/alebo so všeobecnou morálkou, teda nesmie:
– Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania,
národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, – Odosielať príspevky s erotickým obsahom,
– Propagovať detskú pronografiu,
– Propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,
– Využívať priamo alebo skrytou formou portál na reklamu tretej strany,
– Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte.

7.2 Používateľ sa zaväzuje vstupom na stránku www.alexvaculik.sk s dodržiavaním podmienok používania, ako aj s právami a povinnosťami používateľa.

8 Práva a povinnosti prevádzkovateľa

8.1 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

8.2 Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi alebo čitateľovi spôsobená v súvislosti s používaním webovej stránky, prípadne s používaním služieb na webovej stránke. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú neodborným použitím užívateľského konta samotným používateľom, zneužitím alebo stratou identifikačných a registračných údajov užívateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla používateľovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácií uvedených na webovej stránke.

8.3 Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu.

8.4 Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

9 Súťaže a základný štatút súťaží 

9.1 Do súťaží na stránke sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 rokov. A v rámci každej súťaže je zverejnený jej štatút, ktorý si používateľ musí povinne prečítať.

9.2 Osoba, ktorá sa zapojí do súťaží na stránke www.alexvaculik.sk, prípadne na Instragrame alex_vaculik_blog alebo facebookovej stránke By Vaculík dáva súhlas na spracovanie osobných údajov.

9.3 Ak to nie je uvedené inak a pravidlá nie sú dostupné na externých úložiskách, pravidlá a podmienky jednotlivých súťaží sú zverejnené na stránke www.alexvaculik.sk, konkrétne na ktorých sa informácia o súťaži opisuje. Vyhradzujeme si právo na zmenu pravidiel a podmienok súťaže pred jej ukončením.

10 Záverečné ustanovenia a zmena pravidiel

10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu podmienok používania webovej stránky. Ak používateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, tak so zmenami podmienok bez výhrad súhlasí. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek meniť obsahy, prípadne služby webovej stránky. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nepretržitú dostupnosť webovej stránky. Na používanie webovej stránky nie je daný nárok. Podmienky sa riadia slovenským právom a musia byť interpretované v zmysle slovenského práva.

10.1 Čítaním príspevkov na stránke, komentovaním a iným používaním stránky vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami používania. Ak s nimi nesúhlasíte, alebo sa domnievate, že sú neprimerané, musíte prestať stránku používať a opustiť ju.

10.2 Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť, alebo upraviť tieto podmienky používania a prípadné zmeny budú uverejnené na stránke www.alexvaculik.sk

10.3 Používateľ by sa mal sám oboznamovať s prípadnými zmenami týchto podmienok používania.

Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť dňom 29.7.2020.

Posledná aktualizácia: 29.7.2020